Bezpečnost práce

"Bezpečně pracovat, zdravě žít"

V souladu s cíli udržitelného rozvoje 2020 stojí bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) na nejvyšším místě. Kromě zcela bezpodmínečného plnění všech zákonných požadavků vytvořil HeidelbergCement Group dlouhodobou firemní kampaň „Safe work, healthy life“ k podpoře minimalizace množství pracovních úrazů a především nulový počet smrtelných úrazů.

Rámec celé oblasti tvoří certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001. Cílem je, aby si zaměstnanci osvojili všechny zásady BOZP a tyto zásady se pro ně staly naprosto přirozenými. Důraz, který klademe na bezpečnost práce, se netýká jen našich pracovníků, ale také našich dodavatelů či návštěv. Nejčastější příčinou úrazů nejen v naší společnosti, ale v celém oboru je nepozornost nebo nesprávné pracovní postupy či chování. Soustřeďujeme se proto na zvyšování povědomí našich zaměstnanců o rizicích na jednotlivých pracovištích a tam, kde to je technicky možné, na odstraňování takových rizik.  

Komplexní kampaň pro bezpečnost práce

Kampaň Safe work, healthy life pracuje s dokumenty, směrnicemi, plakáty, stránkami intranetu či bezpečnostními školeními. Použitý slogan Safe work, healthy life- Bezpečně pracovat, zdravě žít vzešel jako vítězný návrh ze zaměstnanecké soutěže. Mezi dokumenty označené logem kampaně patří také speciální směrnice zaměřené na jednotlivé oblasti bezpečnosti práce, které z pohledu statistiky představují největší riziko. Směrnice Práce ve výškách a Bezpečnost dodavatelů z roku 2008, směrnice Ochranné kryty strojů a technických zařízení z roku 2009 a směrnice Bezpečnost při řízení z roku 2010 se staly nedílnou součástí systému prevence.

Ocenění za bezpečnost práce - Zlatý Permon

Hornické ocenění Zlatý Permon se vztahuje na subjekty podléhající dozoru Státní báňské správy. Na základě měřitelných výsledků dosažených v oblasti bezpečnosti práce jej každoročně uděluje Český báňský úřad v Praze spolu s partnery. Zřizovateli ocenění jsou Český báňský úřad a Odborový svaz Stavba. Zatím poslední ocenění Zlatý Permon získala společnost Českomoravský štěrk, a.s., v kategorii III. - Hornická činnost prováděná povrchovým způsobem-lom, těžba písku nebo štěrkopísku za rok 2015. Ocenění Zlatý Permon putovalo do skupiny HeidelbergCement v České republice již v minulých letech – společnost Českomoravské štěrk, a.s., jej získala za rok 2006 a 2012 a společnost Českomoravský cement, a.s., v letech 2002 a 2011.