Společnost Českomoravský štěrk dokončila rekonstrukci technologické linky v kamenolomu Olbramovice

Do více než stoleté historie kamenolomu Olbramovice přibyl další významný den, a to 7. červen 2021. Do zkušebního provozu totiž byla uvedena nová technologická linka na zpracování kameniva.Hlavním důvodem výstavby nové technologické linky byl nejen kritický stav samotné technologie, ale i celé železobetonové budovy původní finální třídírny. Zde již nebylo možné z důvodů vysoké míry karbonatace betonu provádět další účinná sanační opatření. Ve spol. Českomoravský štěrk se jednalo o největší investiční akci po r. 1989.  Je to v pořadí již třetí technologická linka, která byla v Olbramovicích postavena. Předchozí linka z r. 1968 byla ve své době tím nejlepším, co průmysl zpracování kamene nabízel, nová linka pokračuje ve stejném duchu, a to i proto, že se na jejím návrhu i realizaci podílelo mnoho zkušených kolegů i externích dodavatelů.

Etapy rekonstrukce

1. etapou byla rekonstrukce primárního uzlu drcení v zimě 2019/2020. Tato část technologické linky je již více než rok v provozu.
2. etapou byla stavba nové finální třídírny na jaře a v létě r. 2020, výstavba probíhala při provozování staré technologické linky.
3. etapou byla demolice staré technologické linky. V září 2020 byla ukončena výroba kameniva na staré lince a do listopadu 2020 byly odstraňovány její ocelové a železobetonové konstrukce. Samotná budova staré finální třídírny měla být zdemolována pomocí trhacích prací. I přes dlouhou a důslednou přípravu se však budova po odstřelu nezhroutila tak, jak jsme očekávali. Dodavatel demoličních prací se k této situaci postavil zodpovědně a demolici budovy dokončil obratem pomocí mobilní techniky.      
4. etapou byla výstavba zbylé části technologické linky, tj. druhého, třetího a čtvrtého stupně drcení včetně instalace dalších 4 třídičů. Tato etapa probíhala od listopadu 2020.
3. a 4. etapou se ještě prolínala výstavba technologického uzlu praní kameniva frakcí 0/4 a 4/8.

Co nová technologická linka umí?

Plánovaná výrobní kapacita technologické linky je 550 tun kameniva za hodinu (v určitých výrobních režimech).              

Technologická linka je schopna vyrábět široké frakce kameniva 0/32, 0/63 nebo 0/125. Na zemních skládkách je dále ukládáno kamenivo frakcí 16/32, 32/63, 32/63 BI a 63/125. Nadále je na provozovně zachována možnost nakládky drážního kameniva na vlakové soupravy pásovým dopravníkem, a to nově i přímo z technologické linky. Vlaková nakládka je dovybavena obchodní váhou.          
Finální třídírna je vybavena sedmi zásobníky a třemi samoobslužnými nakládacími místy, z kterých lze na automobily nakládat frakce kameniva 0/4 (nebo 0/2 a 2/4), 4/8, 8/11, 11/16, 8/16 a 11/22.

Veškeré kamenivo je opět, po více než 40 letech, zpracováváno suchým úpravárenským procesem, volitelně je možné u kameniva frakce 0/4 a 4/8 snížit obsah jemných podílů praním. Z tohoto důvodu byla provedena i rekonstrukce čerpací stanice u jezera technologické vody a byla položena nová potrubí. Nový uzel praní je vybaven moderním systémem zahušťování odplavitených částic, což by mělo přispět k ekonomičtějšímu provozu a rychlejší recyklaci technologické vody.      
Obsluha ovládá technologickou linku prostřednictvím řídícího automatu, veškerá data o stavu linky jsou zobrazována pomocí vizualizace ve velínu obsluhy, obsluha má také možnost vzdáleně sledovat a nastavovat důležité parametry všech tří kuželových drtičů.
                              
Pro účinné omezování prašnosti je celá technologická linka v maximální možné míře zakrytovaná, exponovaná místa
jsou navíc vybavena vysokotlakým skrápěním technologickou vodou.    

Stručné porovnání staré a nové technologické linky (TL)

Vstupní kapacita staré TL byla 400 t/hod rubaniny, nicméně v posledních letech provozování již dosahovala průměru okolo 230 t/hod z důvodu častých odstávek pro servis a údržbu. Vstupní kapacita nové TL je 550 t/hod.

Kapacita
stará TL 230 t/hod
nová TL 550 t/hod

Množství třídičů u staré i nové technologické linky je stejné, tj. 9 kusů, nová technologie je však vybavena dvojnásobnou velikostí sítových ploch, tj. 240 m2. Použitým materiálem sítových ploch je v převážné většině opět polyuretan s upínacím systémem WS85, ale nově je osítování třídičů i v provedení Bivitec (za provozu napínaná a uvolňovaná síta).

Počet třídičů
stará TL – 9 ks
nová TL – 9 ksVelikost sítových ploch
stará TL – 120 m2
nová TL – 240 m2

Množství drtičů je u nové technologické linky nižší o jeden kus – jsou zde nainstalovány 3 kuželové a jeden čelisťový drtič. Stará TL obsahovala před ukončením provozu 3 čelisťové a 2 kuželové drtiče. Instalovaný výkon drtičů staré TL byl 895kW, výkon drtičů nové TL je 1050 kW.

Počet drtičů
stará TL – 5 ks (3 čelisťové drtiče, 2 kuželové drtiče)
nová TL – 4 ks (1 čelisťový drtič, 3 kuželové drtiče)

Instalovaný výkon drtičů
stará TL – 895 kW
nová TL – 1050 kW

Počet pásových dopravníků
stará TL – 37
nová TL – 63

Co se týká ocelových konstrukcí, nelze porovnat množství použité konstrukční oceli, nicméně stará technologická linka byla opatřena ochranou proti korozi ve formě nástřiku barvou, nová technologická linka je z převážné části (veškeré venkovní konstrukce) opatřena mnohem účinnější ochranou pomocí žárového zinkování.

Za zmínku určitě stojí i provedení elektroinstalace, která byla kompletně zrekonstruovaná od primární drtírny, přes celou technologii včetně uzlu praní, až po vodárnu technologické vody. Datová síť mezi jednotlivými technologickými uzly a velínem je tvořena metalickými i optickými kabely. Jak již bývá u našich nových projektů zvykem, byla zde implementována úroveň integrity bezpečnosti SIL3 (tzn. velmi nízká pravděpodobnost výskytu poruchy elektrických systémů zajišťujících bezpečnost práce či řízení TL).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům a kolegyním, dodavatelům a dalším zúčastněným pracovníkům za jejich usilovnou spolupráci při přípravě a realizaci tohoto investičního projektu. Provozovně Olbramovice přeji mnoho vyrobených (a prodaných) tun kvalitního kameniva.

Petr Kolář
Českomoravský štěrk


 

Olbramovice.

Olbramovice.