19. duben 2017

Rozhodnutí o přeměně akcií

UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 25502247 (dále jen „společnost“ nebo „emitent“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jako emitent akcií přijal dne 12.4.2017 rozhodnutí o přeměně všech akcií společnosti na zaknihované akcie (dále jen „rozhodnutí“), a to ve formě notářského zápisu N 552/2017, NZ 604/2017 takto:

  1. Emitent rozhodl o přeměně všech stávajících akcií společnosti tak, že všech stávajících 50 000 ks, slovy padesát tisíc kusů, listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, se mění na zaknihované cenné papíry.
  2. V souvislosti s přeměnou akcií jsou akcionáři povinni odevzdat své akcie (originály) společnosti ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v obchodním věstníku.

V souvislosti s rozhodnutím o přeměně všech akcií společnosti na zaknihované akcie rozhodla společnost rovněž o změně stanov společnosti.

Představenstvo společnosti tímto na základě rozhodnutí vyzývá akcionáře k:

  1. odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí a výzvy v obchodním věstníku;
  2. sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí a výzvy v obchodním věstníku.

V Mokré dne 19. 4. 2017

Představenstvo společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Ke stažení